Наукова діяльність

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:


1. Неспецифіч­на імунотерапія раку. Вперше для зменшення токсичних явищ неоад’ювантної хіміотерапії раку молочної залози застосоване черезшкірне лазерне опромінення, настойка ехінацеї, ентеросгель.

2. Електрохіміотерапія раку. Впродовж 15 років кафедра працює над проблемою електрохіміотерапії раку. Вперше не лише в колишньому СРСР, а й у Європі започатковані ці дослідження і сьогодні одержані задовільні результати. Кафедра має найбільший у Європі досвід електрохіміотерапії раку молочної залози. На 30% покращилися результати лікування цієї тяжкої хвороби.

Останнім часом ця методика апробується при ракових захворюваннях і передракових станах в онкогінекології (рак вульви, шийки матки). Виявилося, що цей метод найбільш ефективний при передракових захворюваннях. Ще чотири роки тому всіх цих хворих оперували, проводячи великі калічні операції. В останні роки з приводу цієї хвороби не прооперована жодна пацієнтка, лікування консервативне – електрохіміотера­пія, всі хворі вилікувалися, не зафіксовано жодного випадку рецидиву захворювання. Зараз розробляються спеціальні апарати, які дозволяють контролювати зміни електричних характеристик пухлин у хворої людини.

3. Застосування гормонів епіфізу для лікування раку. Протягом трьох років застосовуються мелатонін у лікуванні онкологіч­них хворих разом із хіміотерапією і променевою терапією. У цьому році захищена дисертація з лікування раку молочної залози мелатоніном. Результати лікування значно покращались. Виконуються ще дві роботи із застосуванням мелатоніну для лікування раку шлунка і прямої кишки, які спрямовані на зменшення токсичних явищ променевої терапії і збільшення регресії пухлини.

4. Вивчення клінічної генетики раку. Перша в Україні докторська дисертація з цієї проблеми вийшла в Буковинській державній медичній академії – це робота доцента кафедри онкології, променевої діагностики і променевої терапії О.П. Пересунька. Вдалося показати, що за допомогою простих методів статистично-популяційного аналізу, вивчення спадковості, аналізу шкідливих факторів з великою вірогідністю можна спрогнозувати ризик виникнення раку. Розроблені таблиці ризику раку ендометрія, яєчників, раку молочної залози.

5. Для групи людей з підвищеним ризиком виникнення раку розроблені засоби хіміопрофілактики раку. Разом із ВАТ “Роси Буковини” розроблена вода “Прокар” (профілактика карциноми), одержано патенти.

6. Розроблено кілька варіантів апаратів для кріохірургічного лікування раку прямої кишки та молочної залози на принципах термоелектрики. Роз­роблені прилади мають значні переваги. У порівнянні з використанням рідко­го азоту, який дає фіксовану температуру, наші апарати дозволяють задавати певні температурні режими автоматично, до того ж вони компактні та зручні.

7. Кафедра багато років працює над розробкою інструментів для ліку­вання раку прямої та товстої кишки. Отримано 20 патентів на ці інструменти.

Кафедра онкології та радіології сьогодні – база для апробації нових фармакологічних препаратів, які виготовляються за кордоном. Підготовлено двох співробітників кафедри за кордоном (т.з. мо­нітори) для проведення досліджень на належному рівні, придбана апаратура.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 робіт, 27 наукових монографій, одержано 12 патен­тів на винаходи, більше 60 раціоналізаторських пропозицій, брали участь у з’їздах онкологів України, СНД, численних міжнародних та республікансь­ких конференціях.

Велика увага надається підвищенню лікарської кваліфікації. Професор Р.В. Сенютович стажувався в Польщі та Німеччині, доцент В.В. Гусак – в Англії, асистент І.В. Тащук – двічі в Німеччині, доцент Е.В. Олійник – у Словенії та Німеччині.

Кафедрою онкології та радіологіїї впроваджено 28 нових методів оперативного та хіміотерапевтичного лікування раку.


Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2010 - 2011 рік


В результаті проведеної співробітниками кафедри НДР було доведено, що не існує ефективних схем моно- і ПХТ, які б забезпечили вилікування поширеного раку шлунка. Рівень ремісій при застосуванні однієї і тієї ж схеми хіміотерапії може значно різниться в різних регіонах і в різних дослідженнях. Схеми ПХТ з етопозидом високотоксичні. Виживання хворих на рак шлунка між жінками і чоловіками приблизно однакова. Найбільш високий рівень виживання у людей у віці після 60 років, при цьому не виявлено впливу ад’ювантної хіміотерапії на виживання хворих з раком шлунка.

Пухлинні клітини при раку шлунково-кишкового тракту у жінок є гормонозалежними і тому можуть піддаватися антиестрогенній гормонотерапії, що дозволить сподіватися на покращення результатів лікування, в тому числі і оперативного.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ

 

На кафедрі згідно календарного плану успішно виконуються
2 науково-дослідні роботи.
«Розробка та впровадження нових лазерних технологій діагностики і прогнозу перебігу передраку та раку найбільш поширених локалізацій» за кошти держплану, «Нові підходи до патогенезу, діагностики та лікування найпоширеніших злоякісних новоутворень у населення Чернівецької області» за кошти університету. Отримані результати опубліковані у фахових вітчизняних та закордонних наукових джерелах, та впроваджені в лікувальну роботу Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру, що підтверджено актами впровадження. Колективом кафедри за 2013 рік опубліковано 55 наукових наукових праць з них 3 монографії.

Співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнських з’їздах онкологів, міжнародних наково-практичних конференціях, семінарах радіологів, підсумкових науково- практичних конференціях професорсько-викладацького персоналу (Київ, Харків, Одеса, Ужгород, Івано-Франківськ, Донецьк, Чернівці), де виступають з доповідями.

На кафедрі успішно виконуються заплавновані кандидатські дисертації:
         Зелінська Н.В. «Аденокарцинома шийки матки: клінічні, генеалогічні та гістохімічні особливості»

Мойсюк Т.Г. «Диференційна діагностика патології шлунка в процесі малігнізації»

Крук Т.В. «Спадковий рак молочної залози в Західній Україні: генотипування,  диференційна діагностика, прогноз»

Колектив кафедри приймає участь в інноваційних розробках (співробітниками кафедри за 2013 р. отримано 3 патенти на корисну модель України, 30 раціоналізаторських пропозицій).

Професор Іващук О.І., Сенютович Р.В., доцент Пересунько О.П.,
є дійсними членами європейської асоціації медичних онкологів E
SMO, доцент Тащук І.В є дійсним членом американської асоціації клінічних онкологів ASCO.

Співробітники кафедри співпрацюють з фармацевтичною компаніює ІNCRESEARCH по програмі апробації цитостатичних препаратів.

Кафедра приймає участь у засобах масової інформації (співробітники кафедри неодноразово публікуються в медичній рубриці центральної преси: газета Чернівці, Молодий буковинець, Час, Буковинське віче, Версії, виступають на радіо Буковини на тематику “Скринінг раку, сучасні медоди діагнностики та лікування онкологічних захворювань ”,

Між колективами кафедр онкології та радіології Буковинського державного медичного університету та кафедри оптики і спектроскопії Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича налагоджене творче співробітництво, результатом цього є написання спільних наукових праць.

Колектив кафедри приймав активну участь в організації та проведенні 94- підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 2013 року.