Лікувальна робота


 • Розподіл співробітників кафедри онкології та радіології по відділеннях Чернівецького обласного онкологічного диспансеру на 2013 – 2014 рр.

  -              професор Іващук О.І. – усі відділення

  -              професор Сенютович Р.В. – усі відділення

  -         доцент Пересунько О.П. - відділення "Гормоно-залежних пухлин"

  -              доцент Шумко Б.І. - відділення "Пухлин голови і шиї"

  -              доцент Унгурян В.П. - відділення "Пухлин голови і шиї"

  -              ас. Гушул І.Я. - відділення абдомінальної хірургії

  -              ас. Зелінська Н.В. - відділення "Гормоно-залежних пухлин"

  -              ас. Крук Т.В. - відділення хіміотерапії

  -              доцент Кравчук С.Ю. - відділення променевої терапії

  -              доцент Шульгіна В.В. - відділення променевої терапії

  -              доцент Малішевський І.О. - відділення "Пухлин голови і шиї" та відділення променевої терапії.


Виконання НДР на кафедрі онкології та радіології

На виконання реформи в галузі охорони здоров’я, хоча Буковина не є пілотним регіоном, протягом минулих п’яти років на кафедрі онкології та радіології Буковинського державного медичного університету проводяться пріоритетні, які не мають аналогів в європейській медицині, дослідження нових технологій діагностики та покращення ефективності лікування раку основних локалізацій, на основі використання методів лазерної поляриматрії. Цими розробками кафедра онкології та радіології намагається поєднати фундаментальні та практичні дослідження в галузі онкології.

Виконується НДР на тему: «Розробка та впровадження нових лазерних технологій діагностики і прогнозу перебігу передраку та раку найбільш поширених локалізацій». Одним із основних завдань загальнодержавної програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007 – 2016 роки» є проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем етіології, патогенезу раку та контролю лікувального ефекту специфічних протиракових засобів, а також наукових досліджень в галузі клінічної онкології на основі доказової медицини.

Дослідження ставить за мету розробити та впровадити нові автоматизовані лазерні технології діагностики та контролю ефективності лікування передраку та раку найбільш поширених локалізацій на основі проведення лазерно-поляриметричних досліджень біологічних тканин (кров, цитологія, гістологічні зрізи).

У 2011 році проводився набір матеріалу з використанням лазерної поляриметрії в діагностиці передраку та раку шлунка та гладком'язових пухлин матки.

У звіті за перший рік виконання теми (2011 рік) викладені матеріали, які стосуються значення лазерної поляриметрії для діагностики передраку та раку вищенаведених локалізацій приводяться дані світової літератури з приводу останніх даних з вивчення маркерів раку шийки матки та шлунка.

Вперше в медичній практиці автори використали метод лазерної поляриметрії (ЛП) для досліджен­ня гістопрепаратів шлунка при передраковій па­тології та раку. У зв’язку з цим, вони приводять тео­ретичне обґрунтування застосування методу ЛП для діагностики патологічних станів в біооб’єктах взагалі. Воно може бути сформульовано у вигля­ді трьох важливих положень: 1) біотканини, як оптично неоднорідні середовища не руйнують, а змінюють тип і форму поляризації; 2) показники стану поляризації залежать від морфологічної структури тканини; 3) найбільш повно процеси перетворення поляризації біотканинами опи­суються за допомогою матричного методу, який базується на математичному обґрунтуванні. Об’єкти дослідження – гістопрепарати з точки зору лазерної оптики являють собою дво­компонентну аморфно-кристалічну структуру, архітектоніка якої описується за допомогою ма­триці Мюллера для оптично одновісних криста­лів. Важливим є те, що при проходженні лазерно­го променя через ці біооб’єкти змінюється стан його поляризації. Точне визначення стану поля­ризації і є основою методу діагностики, який пропонують автори НДР.

Патологічні процеси, в даному випадку – малігнізація епітелію шлунка, супроводжуються біохімічними змінами в субепітеліальній стромі, яка формує або змінює кристалічні білкові комп­лекси, агрегати і т.п. Ці процеси змінюють поляризацію лазерного променя при проходженні його через біооб’єкт, яка і фіксується за допомогою точних математичних параметрів комп’ютерної обробки зображення.

Зроблені висновки, що з оптичної точки зору будову строми шлун­ка можна подати у вигляді сукупності щільно укладених однаково орієнтованих оптично активних структур – міозинових та колагенових волокон, що становлять орієнтовану одновісну кристалооптичну структуру, яка здатна зміню­вати параметри поляризації первинно плоско­поляризованого лазерного пучка. Поляризаційна візуалізація тканин шлунка виявляє суттєву різницю в зображеннях зразків нормальної та патологічної тканини, яка лежить в координатному розподілі їх інтенсивнісної та орієнтаційної структур. Аналіз отриманих ре­зультатів виявляє суттєве збільшення діапазону змін випадкових значень інтенсивності коге­рентних зображень біоптатів шлунка при пере­дракових процесах та раку шлунка, що дає змогу рекомендувати наш спосіб діагностики до прак­тичного використання. Виконане аналітичне моделювання та поля­ризаційні дослідження статистичної структури когерентних зображень тканин шлунка вияви­ли, що запропонований спосіб може бути по­кладеним в основу ранньої лазерної діагностики раку шлунка та диференційної діагностики з пе­редраковими захворюваннями.

Аналогічні позитивні дані одержані щодо ролі сполучної тканини в розвитку гладком'язевих пухлин матки, які підтверджені лазерно-поляриметричними та гістологічними дослідженнями. Представлені попередні дані лазерної поляриметрії патології ендометрія (на гістологічних зразках) та нормальної будови (на гістологічних зразках).

Результати НДР були опубліковані кафедрою в 2011 році у вигляді 1 монографії, 3 статей в фаховому американському науковому журналі, отримано 4 патенти на винахід, подано 2 заявки на винахід. Отримані результати обговорювались та доповідались на міжнародній конференції з лазерної оптики (вересень 2011 – Чернівці) – 1 усна доповідь та 4 стендові та з’їзді онкологів України (м. Судак, вересень 2011 року). 

Відомоcті про проведення лікувальної та консультативної роботи кожним співробітником кафедри 

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Поса-да

Проведено консультацій в базовій установі

Прове-дено кон-суль-тацій в полік-лініці

Прове-дено кон-суль-тацій в позаба-зових уста-новах

Прове-дено кон-суль-тацій в райо-нах облас-

ті

Всього прокон-сультовано

Кіль-кість хворих,

які ве-дуть-ся в ста-ціона-рі са-мос-тійно

Діагностичні дослідження

вперше

повторно

більше

3-х разів

ЕКГ

УЗД

КТГ

ВЕМ

Ін-ші

місь­кого

насе­-

лення

сільсь- кого

насе-

лення

місь-кого

насе-

лення

сільсь- кого

насе-

лення

місь-кого

насе-

лення

сільсь- кого

насе-

лення

місь-кого

насе-

лення

сільсь- кого

насе-

лення

1

Іващук О.І.

Зав. каф.

797

698

278

258

104

125

99

20

8

1179

1081

-

-

-

-

-

-

2

Сенютович Р.В.

Проф.

1020

1018

351

247

111

105

21

37

-

1482

1370

-

-

-

-

-

-

3

Пересунько О.П.

Доц.

426

616

216

327

128

136

98

126

58

770

1079

-

-

-

-

-

-

4

Кравчук С.Ю.

Доц.

312

385

263

292

62

71

65

19

6

637

748

-

-

-

228

-

-

5

Унгурян В.П.

Доц.

280

320

210

235

75

80

74

24

6

565

635

-

-

-

-

-

-

6

Шумко Б.І.

Доц.

220

315

205

220

73

83

68

18

4

498

618

 

 

 

 

 

 

7

Шульгіна В.В.

Доц.

188

248

124

201

56

62

56

117

53

368

511

-

-

12

-

-

-

8

Олійник Е.В.

Доц.

236

304

169

205

86

76

66

18

8

491

585

-

-

-

-

-

-

9

Тащук І.В.

Ас.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

10

Сидорчук Л.І.

Ас.

102

132

26

42

8

4

7

8

4

228

296

102

-

-

-

-

-

11

Гушул І.Я.

Ас.

40

62

25

46

10

19

38

9

8

75

-

52

-

-

-

-

-

12

Зелінська Н.В.

Ас.

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

59

-

-

-

-

-

 

Всього

 

3621

4098

1867

2073

713

761

602

396

155

6293

6923

293

-

12

228

-

-

 

 

Графік виїзду лікарів-кураторів онкодиспансеру

в райони області на ІІ півріччя 2013 р.

№ п/п

Місяць

Дата

Райони

Хірурги

Гінекологи

Рентгенологи

Мамологи

Цитологи

Кафедра

1

листопад

2

Шевченківський

МП №2

Стефюк О.Є.

Сахненко М.Л.

Данилюк О.В.

Іфтімічук І.В.

Харюк Т.Г.

-//-

Сенютович Р.В.

2

листопад

23

Шевченківський

МСЧ «Кварц»

Стефюк О.Є.

Сахненко М.Л.

Данилюк О.В.

Іфтімічук І.В.

Харюк Т.Г.

-//-

Пересунько О.П.

3

листопад

27

Шевченківський

МП №5

Стефюк О.Є.

Сахненко М.Л.

Данилюк О.В.

Іфтімічук І.В.

Харюк Т.Г.

-//-

Пересунько О.П.

4

листопад

21

Жіноча консультація №2

 

Сахненко О.М.

 

 

-//-

 

5

листопад

14

Першотравневий КМУ №1

Крушницький М.Д.

Матієга І.В.

Іфтімічук І.В.

Церковний Ю.Г.

-//-

Сенютович Р.В.

6

листопад

16

Жіноча консультація №4

 

Сахненко О.М.

 

 

 

 

7

жовтень

26

Садгірський КМУ №4

Мельник І.П.

Новосад В.О.

Солован Н.М.

Марчук В.Ф.

-//-

Пересунько О.П.

8

жовтень

19

Вижницький

Настас М.В.

Матієга І.В.

Слободянюк Т.В.

Новосад В.О.

Мельниченко Л.А.

Пересунько О.П.

9

жовтень

12

Герцаївський

Шушко І.І.

Клічук Р.В.

Куфтяк В.В.

Новосад В.О.

Мельниченко Л.А.

Кравчук С.Ю.

10

вересень

19

Глибоцький

Олар І.О.

Новосад В.О.

Іфтімічук І.В.

Кривчанський І.М.

Мельниченко Л.А.

Унгурян В.П.

11

листопад

9

Заставнівський

Стефюк О.Є.

Єршова І.І.

Куфтяк В.В.

Харюк Т.Г.

Мельниченко Л.А.

Шульгіна В.В.

12

листопад

30

Кельменецький

Куцак О.В.

Чаплінська О.О.

Солован Н.М.

Кривчанський І.М.

Мельниченко Л.А.

Шумко Б.І.

13

жовтень

4

Кіцманський

Крушницький М.Д.

Сахненко О.М.

Слободянюк Т.В.

Марчук В.Ф.

Мельниченко Л.А.

Кравчук С.Ю.

14

жовтень

16

Новоселицький

Крушницький М.Д.

Скриндіца Г.М.

Куфтяк В.В.

Гонца І.А.

Мельниченко Л.А.

Малишевський І.О.

15

вересень

28

Путильський

Настас М.В.

Скриндіца Г.М.

Куфтяк В.В.

Церковний Ю.Г.

Мельниченко Л.А.

Унгурян В.П.

16

жовтень

5

Сокирянський

Куцак О.В.

Чаплінська О.О.

Солован Н.М.

Марчук В.Ф.

Мельниченко Л.А.

Шумко Б.І.

17

жовтень

5

м. Новодністровськ

Куцак О.В.

Чаплінська О.О.

Солован Н.М.

Марчук В.Ф.

Мельниченко Л.А.

Шульгіна В.В.

18

жовтень

9

Сторожинецький

Олар І.О.

Єршова І.І.

Іфтімічук І.В.

Марчук В.Ф.

Мельниченко Л.А.

Сенютович Р.В.

19

вересень

25

Хотинський

Шушко І.І.

Скриндіца Г.М,

Солован Н.М.

Церковний Ю.Г,

Мельниченко Л.А.

Пересунько О.П.

 

 Графік участі співробітників кафедри онкології та радіології в консиліумах в поліклініці Чернівецького обласного онкологічного диспансеру на 2013 – 2014 рр.

В роботі гінекологічного консиліуму – щоденно протягом року приймає участь доцент Пересунько О.П.

В роботі лікарського консиліуму інших патологій приймають участь співробітники кафедри згідно графіку:

 

-              Вересень 2013 р. - доцент Унгурян В.П.

-              Жовтень 2013 р. - професор Сенютович Р.В.

-              Листопад 2013 р. - доцент Кравчук С.Ю.

-              Грудень 2013 р. - доцент Шумко Б.І.

-              Січень 2014 р. – доцент Шульгіна В.В.

-              Лютий 2014 р. - доцент Унгурян В.П.

-              Березень 2014 р. - доцент Шумко Б.І.

-               Травень 2014 р. - доцент Кравчук С.Ю.

-              Червень 2014 р. – доцент Шульгіна В.В.


 План заходів із санітарно-просвітницької роботи співробітників кафедри онкології та радіології на друге півріччя 2012 року

 

 

Сенютович Р.В.

Стаття в газеті «Буковинське віче» - «Рак виліковний» - грудень 2012 р.

Пересунько О.П.

Цикл лекцій акушеркам, фельдшерам ФАПів та лікарям акушерам-гінекологам районів цикл лекцій зі скринінгу раку шийки матки та кольпоцервікоскопії (грудень 2012 р.).

Шумко Б.І.

Стаття в газеті «Молодий Буковинець» «Що потрібно знати про рак нижньої губи» - грудень 2012 р.

Шульгіна В.В.

Стаття в газеті «Час» «Фактори ризику онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту» - грудень 2012 р.

Унгурян В.П.

Стаття в газеті «Доба» «Скринінгові програми ранньої діагностики раку» - грудень 2012 р.

 

4 лютого Всесвітній день боротьби з раком

15 лютого Міжнародний день онкохворої дитини

7 квітня Всесвітній день здоров'я

16 вересня Всесвітній день боротьби з лімфомами

3 жовтня Міжнародний день лікаря

15 жовтня День боротьби з раком молочної залози

20 жовтня День боротьби із захворюванням на рак молочної залози


Звіт діагностичної та лікувальної роботи

кафедри онкології та радіології за жовтень 2013 р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Загальні обходи хворих (для проф.

 та доц.)

Амбулаторно-клінічна та консультативна робота
(к-сть хворих)

Чергування (в днях)

Виклики по сан авіації та позаурочний час

К-сть інвазивних маніпуляцій

К-сть оперативних втручань

К-сть проведених рентген-діагностичних процедур та описаних рентгенограм

Прийом

 в поліклініці

Консультації в клін. базі

Ведення хворих в стаціонарі

Консультації поза клінікою

хірург

асистент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

Іващук О.І.

Зав.каф., проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Сенютович Р.В.

Проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Пересунько О.П.

Доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кравчук С.Ю.

Доц.

3

-

5

-

7

-

-

-

-

-

28

 

5

Унгурян В.П.

Доц.

5

7

9

-

-

-

-

2

-

3

-

6

Шумко Б.І.

Доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Шульгіна В.В.

Доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Малишевский І.О.

Доц

8

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

 

10

Гушул І.Я.

Асист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Зелінська Н.В.

Асист.

-

-

-

15

-

-

-

3

-

12

-

 

12

Крук Т.В.

Асист

-

-

-

15

-

-

-

2

-

-

-

13

Постевка І.Д.

Асист

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

 

Клінічна база – Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер